Background

ما هنوزم خس و خاشاکیم


آقایان!
حــــرف ما از اول روشن بــود
ولی جواب شما به ما
چوب بود و چماق و گاز اشک آوار
ما هنوز همان فتنه گران هستیم
ما هنوزم خس و خاشاکیم
پس
حرف ما هنوز همان است
«آزادی و دموکراسی»

زندانیان سیاسی و رهبران در حصر را آزاد کنید

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...