Background

بوسه ای که جاوادانه شد

بوسه ای کن
بوسه های تو زیباست
بوسه های تو
بغض پنهان هزار و یک دریاست
بوسه هايت
نور است و شادی و آزادی

به امید آزادی تمامی زندانیان عقیدتی

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...