Background

مشت محکم از هنرمند مردمی بر دهان طائب

 حسین زمان در صفحه فیس بوکش نوشت: 

اگر چه این جماعت از نظر من فاقد رسمیت و حرفهایشان ارزش شنیدن ندارد  
 ولی از آنجا که تحمل هیچ نگاه بدی را به ایرانم ، وطنم و همه زندگی ام ندارم
 میخواهم به امثال کسانی که از کیسه خلیفه میبخشند بگویم اگر هنوز مدارا میکنیم تنها بخاطر همین خاک پاک است   
بویژه خوزستانی که برای بازیافتنش خون پاکان و نیکانی از جوانان این مرز و بوم هزینه شده و امروز شما به برکت آن خونها نفس میکشید
هر داد و ستدی میخواهید داشته باشید اما این خاک فروشی نیست

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...